Nishikyō (西京)

Koke-dera / Saihō-ji (苔寺・西芳寺)
Koke-dera / Saihō-ji
(苔寺・西芳寺)
Yoshimine-dera (善峯寺)
Yoshimine-dera (善峯寺)
 
Shōji-ji / Hana-dera (勝持寺・花寺)
Shōji-ji / Hana-dera
(勝持寺・花寺)
Shōbō-ji (正法寺)
Shōbō-ji (正法寺)
 
Katsura Imperial Villa (桂離宮)
Katsura Imperial Villa
(桂離宮)
Matsuno-taisha (松尾大社)
Matsuno-taisha (松尾大社)
 
Jizō-in (地蔵院)
Jizō-in (地蔵院)
 
Bamboo road (竹の径)
Bamboo road (竹の径)
 
Kakuyahime Takegoten (かぐや姫御殿)
Kakuyahime Takegoten
(かぐや姫御殿)
Suzumushi-dera (鈴虫寺)
Suzumushi-dera (鈴虫寺)
 
Jūrin-ji (十輪寺)
Jūrin-ji (十輪寺)
 
Jōjū-ji (浄住寺)
Jōjū-ji (浄住寺)
 
Konzō-ji (金蔵寺)
Konzō-ji (金蔵寺)
 
Hōrin-ji (法輪寺)
Hōrin-ji (法輪寺)
 
Sanko-ji (三鈷寺)
Sanko-ji (三鈷寺)
 
Oharano Jinja (大原野神社)
Oharano Jinja
(大原野神社)
  • id: 96, 188 photos.